ПОЛОЖЕННЯ про інтегровану систему відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси 
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про інтегровану систему відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (далі – Положення) визначає мету, джерела створення, склад, процедуру формування та регулює інші питання функціонування інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (далі – Система).
1.2. Система створена та використовується в інтересах територіальної громади міста Одеси.
1.3. Завданнями Системи є виготовлення якісного інформаційного продукту, який може бути використаний з метою підвищення ефективності роботи виконавчих органів, підприємств та установ Одеської міської ради, правоохоронних органів, підприємств всіх галузей життєзабезпечення міста шляхом скорочення часу передачі необхідної інформації про події, правопорушення та злочини. Система призначена для надання дієвої допомоги при проведенні профілактичної роботи щодо попередження злочинів та може використовуватись для отримання доказової бази відносно подій і злочинів, що вже сталися, з метою долучення відеоматеріалів до кримінальних та адміністративних проваджень відповідно до чинного законодавства України.
1.4. Правовою основою функціонування Системи є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг», постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», рішення Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1778-VII «Про затвердження Міської комплексної програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси «Безпечне місто Одеса» на 2017-2019 роки», а також інші нормативно-правові акти.
1.5. У Положенні терміни вживаються у такому значенні:
 • інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси – сукупність інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС), які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле;
 • інформація (дані) – будь-які відомості, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді та знаходяться в комплексній системі відеоспостереження міста Одеси;
 • обробка інформації в системі – виконання однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація, приймання, отримання, передавання, які здійснюються в Системі за допомогою технічних та програмних засобів;
 • інформаційна послуга – дії суб’єктів щодо забезпечення споживачів інформаційними продуктами;
 • інформаційний продукт (продукція) – інформація, зібрана та оброблена в Системі, захищена від стороннього втручання і в подальшому підготовлена адміністратором та призначена для задоволення потреб користувачів та/або запитувачів інформації;
 • доступ до інформації в системі – окремий авторизований вхід до Системи, який дає можливість самостійно використовувати ресурси в межах наданих повноважень (в межах наданого рівня доступу);
 • рівень доступу до інформації в Системі – чітко визначений перелік інформації, до якої користувачу Системи надається доступ (перелік цих даних визначається відповідно до Положення та Регламенту, які встановлюють повноваження конкретного користувача інформації в Системі, його посадові, службові або трудові обов’язки і територіальну приналежність (місто, район у місті, об’єкт або перелік об’єктів відеоспостереження, визначених згідно з пунктом 3.1 Положення).
 • пріоритетний рівень доступу до інформації в Системі – різновид доступу до Системи, який включає можливість виконання чітко визначених Положенням та Регламентом операцій, а саме перегляду в режимі реального часу, введення, перетворення, зчитування та отримання інформації відповідно до напрямку діяльності відповідного користувача;
 • загальний рівень доступу до інформації в Системі – різновид доступу до Системи, який включає можливість перегляду інформації (відеозапису) в режимі реального часу та отримання в автоматичному режимі статистичних зведень, без права обробляти інформацію в Системі;
 • несанкціоновані дії щодо інформації в Системі – дії, що провадяться з порушенням порядку доступу до цієї інформації, установленого відповідно до законодавства та цього Положення;
 • блокування інформації в Системі – дії адміністратора, внаслідок яких унеможливлюється доступ користувачів до інформації в Системі;
 • захист інформації в Системі – діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в Системі;
 • криптографічний захист інформації – вид захисту інформації, що реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних (ключових) даних з метою приховування/відновлення змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо;
 • програмно-апаратний комплекс – сукупність взаємопов’язаного серверного обладнання та програмного забезпечення, яке забезпечує накопичення та обробку інформації Системи;
 • інші технічні засоби – засоби вимірювання, прилади візуалізації (в тому числі тепловізори) тощо;
 • автентифікація – процедура встановлення належності користувачу інформації в системі наданого ним ідентифікатора;
 • ідентифікація – процедура розпізнавання користувача в системі, як правило, за допомогою наперед визначеного імені (ідентифікатора) або іншої апріорної інформації про нього, яка сприймається системою;
 • засоби відеофіксації – технічні засоби, призначені для збирання, зберігання та первісної обробки відеоданих (переробки), а також за наявності технічних можливостей – відтворення відеоданих (зображення у русі) (смарткамери з функціями детектування державних номерних знаків транспортних засобів, детектування облич, охорони периметру, керування трафіком, визначення задимлення, вибухів, несанкціонованого залишення предметів тощо).
1.6. Інші терміни в Положенні вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг», постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», інших нормативно-правових актах.
1.7. Технічні вимоги до використання технічних засобів і програмного забезпечення, організації робочих місць користувачів інформації в Системі, засобів відеофіксації (залежно від виду даних (цифрові/аналогові), наявності у Системі засобів зберігання даних), підключення засобів (систем) відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, тощо визначаються Регламентом, що затверджується директором  департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
1.8. Фінансування створення, забезпечення функціонування та розвиток Системи здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також з інших джерел відповідно до законодавства України.
 1. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ
2.1. Метою створення та функціонування Системи є вироблення, зберігання, систематизація інформаційного продукту для:
– забезпечення оперативного отримання відповідальними посадовими особами достовірної, в режимі реального часу, інформації;
– забезпечення швидкого реагування на реальні (потенційні) загрози для стабільного процесу життєдіяльності міста Одеси;
– підвищення рівня безпеки дітей, учнів, студентів у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах м. Одеси;
– забезпечення збереження об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Одеси;
– посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях (дорогах) міста Одеси та профілактика аварійності;
– оперативного реагування відповідних органів при виявленні аварій, дорожньо-транспортних пригод, епідемій, епізоотій, епіфітотій, катастроф, пожеж, надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, стихійних лих у місті Одесі;
– попередження правопорушень в місті Одесі та встановлення осіб, причетних до їх підготовки чи скоєння;
– прийняття своєчасних управлінських та інших рішень з метою усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і громадській безпеці, що виникли внаслідок вчинення кримінального або адміністративного правопорушення, виявлення та усунення передумов їх настання;
– забезпечення громадської безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропорту та морському порту, на інших територіях загального користування;
– розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від понесення кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законодавством України;
– використання в якості доказової бази при розкритті правопорушень та злочинів у місті Одеси, сприяння виявленню кримінальних, адміністративних правопорушень у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
– вжиття заходів, необхідних для надання невідкладної, зокрема медичної, допомоги особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я;
– задоволення інформаційних потреб юридичних та фізичних осіб згідно з чинним законодавством України.
2.2. Функціями Системи є забезпечення безпечного середовища в місті Одесі шляхом накопичення та обробки інформації відповідно до мети її створення та функціонування, визначеної цим Положенням.
2.3. Структура Системи складається із:
– засобів відеофіксації;
– програмно-апаратного комплексу обробки та зберігання даних з глибиною архіву не менше 14 діб та програмно-апаратного комплексу обробки даних підсистеми відеоаналітики;
– спеціальної окремої оптоволоконної мережі, яка забезпечує надходження даних від засобів відеофіксації та інших технічних засобів до центру обробки даних;
– каналів передачі даних від пристроїв відеофіксації (відеокамер) до обладнання  програмно-апаратного комплексу обробки та зберігання даних, включаючи необхідне мережеве обладнання (пасивне та активне);
– центру обробки даних, в якому розміщується програмно-апаратний комплекс;
– моніторингової зали, яка забезпечує відображення відеоданих, що надходять до центру обробки даних, віддалених автоматизованих робочих місць (ситуаційних центрів, оперативних штабів тощо) з каналами передачі даних від програмно-апаратного комплексу обробки та зберігання даних користувачів інформації в Системі з особливим статусом;
– автоматизованих робочих місць адміністратора Системи та автоматизованих робочих місць користувачів інформації в Системі;
– комплексної системи захисту інформації (взаємопов’язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації в Системі);
– засобів відеофіксації, що знаходяться в іншому володінні (належать до приватного сектору економіки та підключені до Системи відповідно до вимог Положення та Регламенту);
– інших технічних засобів.
 1. ОБ’ЄКТИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ В МІСТІ ОДЕСІ
3.1. До об’єктів відеоспостереження в місті Одесі відносяться об’єкти соціальної, економічної, житлово-комунальної, транспортної, інженерної та іншої інфраструктури міста Одеси, а саме:
 • парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, пам’ятки садово-паркового мистецтва), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
 • пам’ятки культурної спадщини;
 • майдани, площі, бульвари, проспекти;
 • вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
 • тротуари;
 • набережні;
 • автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів;
 • пляжі;
 • кладовища;
 • прибудинкові території та приміщення спільного користування мешканців багатоповерхових будинків (за згодою);
 • території будівель та споруд інженерного захисту територій;
 • об’єкти міської інфраструктури (соціальні, інженерні та транспортні);
 • засоби організації дорожнього руху;
 • будівлі, споруди Одеської міської ради, виконавчих органів Одеської міської ради, їх структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси;
 • території, будівлі, споруди закладів освіти та приміщення в них;
 • території, будівлі, споруди закладів охорони здоров’я та приміщення в них;
 • інші території загального користування (спортивні та дитячі майданчики тощо).
3.2. Відеоспостереження за об’єктами, зазначеними в пункті 3.1 Положення, здійснюється за умови дотримання права на повагу до особистого життя згідно із законодавством України.
3.3. Інформація про здійснення відеоспостереження розміщується поблизу засобів відеофіксації та/або об’єктів відеоспостереження, зазначених у пункті 3.1 Положення (спосіб інформування визначається Регламентом).
 1. СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ
4.1. Суб’єктами відносин в Системі є:
– власник Системи;
– розпорядник Системи;
– адміністратор Системи;
– користувачі інформації в Системі з особливим статусом;
– користувачі інформації в Системі;
– запитувач інформації.
4.2. Власником Системи є територіальна громада міста Одеси в особі Одеської міської ради.
4.3. Розпорядником Системи є департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.
4.4. Адміністратором Системи (володілець інформації/інформаційного продукту) є комунальна установа «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)».
4.5. Користувачами інформації в Системі з особливим статусом є виконавчі органи Одеської міської ради та правоохоронні органи, на яких покладено виконання функцій з охорони громадського порядку (ОГП) у місті Одесі та які в установленому законодавством, Положенням та Регламентом порядку отримали пріоритетний доступ користувача до інформації в Системі.
4.6. Користувачами інформації в Системі є фізичні та юридичні особи, які в установленому законодавством, Положенням і Регламентом порядку отримали доступ до Системи з можливістю перегляду інформації (відеозапису) в режимі реального часу, без права самостійної обробки інформації в Системі.
4.7. Запитувачами інформації є фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, які мають право у встановленому законодавством та Положенням порядку отримувати запитувану інформацію (інформаційний продукт).
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ
5.1. Власник Системи визначає мету створення та функціонування Системи, функції і структуру Системи, об’єкти відеоспостереження, суб’єктів відносин у Системі, їхні права та обов’язки, порядок надання доступу та використання інформації в Системі, а також джерела та обсяги її фінансування.
5.2. Розпорядник Системи:
5.2.1. Має право:
– надавати, обмежувати та припиняти доступ до інформації в Системі користувачам інформації згідно з цим Положенням, Регламентом та законодавством України;
– відмовляти у наданні доступу до інформації в Системі згідно з Положенням, Регламентом та законодавством України;
– визначати рівень доступу до інформації в Системі згідно з Положенням, Регламентом та законодавством України;
– вносити пропозиції власнику Системи щодо зміни її складу;
– приймати рішення щодо оновлення програмно-апаратного комплексу Системи;
– приймати рішення щодо впровадження нових програмних засобів обробки інформації Системи;
– інші права, визначені Положенням та Регламентом.
5.2.2. Зобов’язаний:
– затвердити розроблений адміністратором Системи Регламент та вносити зміни до нього (за необхідності);
– організовувати розробку необхідних методичних документів для користування Системою та функціонування Системи (інструкція користувача інформації в Системі, журнал обліку користувачів інформації в Системі, план-графік обслуговування Системи, порядок дій при виникненні позаштатних ситуацій тощо) та контролювати їх дотримання у повсякденній діяльності;
– здійснювати контроль за своєчасністю організації та виконання робіт (надання послуг) з обслуговування, налаштування, модернізації, технічної підтримки тощо Системи згідно з Положенням, Регламентом та законодавством України;
– організувати реалізацію комплексу заходів щодо захисту інформації в Системі (створення КСЗІ), забезпечити систематичний контроль за підтриманням його актуального стану;
– розглядати звернення, пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги юридичних та фізичних осіб щодо функціонування Системи у встановленому законодавством порядку.
5.3. Адміністратор Системи:
5.3.1. Має право:
– ініціювати розгляд питання про надання, обмеження та припинення доступу до інформації (про відмову у наданні такого доступу) в Системі згідно з Положенням, Регламентом та законодавством України перед розпорядником;
– надавати пропозиції щодо встановлення рівня доступу до інформації в Системі окремим користувачам, здійснювати контроль за дотриманням наданого доступу;
– надавати інформацію (інформаційний продукт), у тому числі з криптографічним захистом інформації, з існуючих архівів, баз даних тощо запитувачам інформації в порядку, встановленому Положенням, Регламентом та законодавством України;
– надавати послуги та виготовляти інформаційний продукт, у тому числі і на платній основі, відмовляти в наданні інформації (інформаційного продукту) згідно з чинним законодавством України;
– вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо зміни складу Системи, оновлення її програмно-апаратного комплексу, впровадження нових програмних засобів обробки даних;
– самостійно або за дорученням розпорядника Системи виконувати роботи (надавати послуги) з обслуговування, налаштування, модернізації, технічної підтримки Системи тощо;
– користуватися іншими правами, визначеними законодавством України, Положенням та Регламентом.
5.3.2. Зобов’язаний:
– здійснювати технічний супровід і підтримку працездатності Системи в цілодобовому режимі;
– планувати технічне обслуговування обладнання відповідно до Регламенту;
– розробляти документи перспективного розвитку та розширення Системи в рамках наявного фінансування та інформувати про це користувачів з особливим статусом; надавати пропозиції з модернізації, розвитку, покращення роботи Системи;
– забезпечувати працездатність всіх складових частин Системи; своєчасно у встановлений Регламентом термін організовувати виконання необхідних ремонтних робіт та робіт з профілактичного обслуговування обладнання;
– забезпечувати дотримання процедури встановлення належності користувачеві інформації в Системі і його розпізнавання самою Системою (автентифікація та ідентифікація користувача);
– забезпечити унеможливлення втручання в роботу програмного та апаратного комплексу, в тому числі проведення дій з видалення або знищення інформації з архіву, припинення архівування інформації, що надходить із засобів відеофіксації;
– здійснювати за дорученням розпорядника Системи фактичне надання, обмеження та припинення доступу до інформації в Системі користувачам інформації в Системі згідно з Положенням та Регламентом;
– здійснювати фіксацію та збереження в автоматичному режимі всіх дій суб’єктів відносин в Системі щодо роботи з даними в Системі;
– розробити та подати на затвердження у встановленому порядку розпоряднику Системи необхідні методичні документи для користування та функціонування Системи (інструкція користувача інформації в Системі, журнал обліку користувачів інформації в Системі, порядок дій при виникненні позаштатних ситуацій тощо);
– забезпечувати консультування користувачів інформації в Системі щодо роботи Системи;
– здійснювати облік підключених засобів відеофіксації в Системі;
– здійснювати захист інформації в Системі;
– здійснювати контроль за дотриманням користувачами інформації в Системі інструкції користувача інформації в Системі.
5.4. Користувачі інформації в Системі з особливим статусом:
 • Мають право:
– надавати пропозиції з модернізації, розвитку, покращання роботи Системи, брати участь в обговоренні перспектив розширення Системи;
– звертатись до адміністратора Системи із запитами щодо розширення (зменшення) кількості автоматизованих робочих місць, що мають доступ до Системи;
– отримувати доступ до інформаційних ресурсів Системи в порядку, визначеному Положенням і Регламентом;
– перегляду в режимі реального часу, введення, перетворення, зчитування та отримання інформації в Системі (в службових цілях).
 • Зобов’язані:
– дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту інформації в Системі та забезпечувати захист отриманої із Системи інформації;
– здійснювати роботу із Системою виключно на автоматизованих робочих місцях, які надав адміністратор Системи, та чітко дотримуватись процедури автентифікації та ідентифікації в Системі;
– використовувати інформаційні ресурси системи виключно з метою виконання функціональних обов’язків, покладених на них;
– використовувати отриману із Системи інформацію відповідно до мети, визначеної пунктом 2 цього Положення, та вимог чинного законодавства України;
– визначати в рамках визначеного для себе пріоритету рівень прав користувачів та пріоритетів серед своїх автоматизованих робочих місць та звертатися до адміністратора із запитом на встановлення цих прав та пріоритетів;
– своєчасно інформувати адміністратора про порушення в роботі Системи та сприяти фахівцям адміністратора в доступі до обладнання Системи для проведення ремонтно-відновлювальних та регламентних робіт, планової перевірки його наявності;
– суворо дотримуватись інструкції користувача, Положення, Регламенту та вимог чинного законодавства України.
5.5. Користувачі інформації в Системі:
5.5.1. Мають право:
– надавати пропозиції з модернізації, розвитку, покращення роботи Системи;
– отримувати доступ до даних в Системі в порядку, визначеному Положенням, та відповідно до законодавства, що визначає право суб’єкта звернення на отримання відповідних даних;
– перегляду інформації (відеозапису) в режимі реального часу та використання її відповідно до напрямку своєї діяльності;
– отримання в автоматичному режимі статистичних зведень стосовно напрямку своєї діяльності, без права обробляти інформацію в Системі.
5.5.2. Зобов’язані:
– використовувати інформаційні ресурси Системи відповідно до вимог законодавства України, Положення, Регламенту та виключно в межах наданого рівня доступу до інформації в Системі;
– здійснювати роботу із Системою виключно на автоматизованих робочих місцях, які надав адміністратор Системи, та чітко дотримуватись процедури автентифікації та ідентифікації в Системі;
– дотримуватися вимог щодо захисту даних у Системі;
– забезпечувати захист даних, отриманих із Системи.
5.6. Запитувачі інформації (інформаційного продукту) мають право у визначеному законодавством, Положенням та Регламентом порядку на звернення до адміністратора Системи для отримання інформаційного продукту з метою задоволення своїх інформаційних потреб.
 1. ОБРОБКА І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СИСТЕМІ
6.1. Обробка і захист персональних даних, що містяться в Системі, здійснюються суб’єктами відносин Системи відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня                   2014 року № 1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних», Положення та інших нормативно правових актів.
6.2. Введення персональних даних в Систему здійснюється користувачами з пріоритетним доступом за письмовим дорученням адміністратора Системи, а також за наявності інших законних підстав.
6.3. Суб’єкти відносин в Системі зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних, зокрема використовувати персональні дані лише відповідно до їхніх посадових, службових або трудових обов’язків, а також зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових, службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.
Таке зобов’язання залишається чинним також після припинення суб’єктами відносин в Системі діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законодавством.
 1. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
7.1. Накопичення та обробка даних в Системі здійснюються в автоматичному режимі та забезпечуються адміністратором Системи.
7.2. Оновлення програмно-апаратного комплексу Системи та впровадження нових програмних засобів обробки даних Системи здійснюється на підставі рішень розпорядника Системи.
7.3. Розпорядник Системи контролює забезпечення адміністратором конфіденційності, цілісності та спостережливості інформації в Системі шляхом:
– використання відповідних програмно-апаратних рішень, що забезпечують цілісність даних в Системі;
– визначення рівнів доступу до інформації в Системі користувачам Системи;
– постійного контролю за працездатністю Системи та своєчасністю її технічного обслуговування;
– контролю за здійсненням фіксації та збереженням в автоматичному режимі всіх дій суб’єктів відносин в Системі щодо роботи з даними в Системі;
– контролю обліку підключених засобів відеофіксації в Системі.
7.4. Адміністратор системи забезпечує побудову комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації та підтримує її в актуальному стані на всіх стадіях життєвого циклу Системи.
 1. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ
8.1. Пріоритетний рівень доступу до інформації в Системі надається:
8.1.1. Міському голові та його заступникам, а також уповноваженим посадовим особам виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, на підставі письмового доручення міського голови.
8.1.2. Посадовим особам правоохоронних органів та військових формувань:
– уповноваженим посадовим особам Служби безпеки України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом голови Служби безпеки України або заступника голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків);
– уповноваженим посадовим особам Головного управління Служби безпеки України в Одеській області (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом начальника Головного управління Служби безпеки України в Одеській області);
– уповноваженим посадовим особам Міністерства внутрішніх справ України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом Міністра внутрішніх справ України або заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків);
– уповноваженим посадовим особам центрального органу управління поліцією Національної поліції України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом голови Національної поліції України);
– уповноваженим посадовим особам Головного управління Національної поліції в Одеській області та його територіальних (відокремлених) підрозділів (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області);
– уповноваженим посадовим особам Південно-територіального управління Національної гвардії України (на підставі заявки за підписом командувача Південно-територіального управління Національної гвардії України).
8.1.3. Посадовим особам і працівникам суб’єктів охоронної діяльності:
– уповноваженим посадовим (службовим) особам Управління державної охорони України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом начальника Управління державної охорони України);
– уповноваженим посадовим (службовим) особам Управління поліції охорони в Одеській області (на підставі заявки за підписом начальника Управління поліції охорони  в Одеській області);
– працівникам суб’єктів охоронної діяльності, які здійснюють охоронну діяльність об’єктів відеоспостереження на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії та відповідно до договорів із власниками (балансоутримувачами) об’єктів відеоспостереження (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом керівника суб’єкта господарювання з наданням копій документів, що підтверджують охорону об’єктів відеоспостереження).
8.1.4. Посадовим особам Державної служби України з надзвичайних ситуацій:
– уповноваженим посадовим особам Державної служби України з надзвичайних ситуацій (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій або заступника голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків);
– уповноваженим посадовим особам Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області) .
8.1.5. Уповноваженим представникам Моторного (транспортного) страхового бюро України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро України).
8.1.6. Посадовим особам Державної прикордонної служби України:
– уповноваженим посадовим особам Державної прикордонної служби України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом голови Державної прикордонної служби України або заступника голови служби відповідно до розподілу функціональних обов’язків);
– уповноваженим посадовим особам Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом начальника Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України).
8.2. Для отримання загального рівня доступу до ресурсів Системи суб’єкт звернення направляє на адресу розпорядника Системи відповідне мотивоване письмове звернення за підписом керівника, яке повинне містити інформацію про:
– правові підстави для отримання доступу до інформації в Системі з посиланням на конкретні норми законодавства, що передбачають повноваження суб’єкта звернення на отримання відповідних даних;
– посадових осіб, які будуть безпосередньо працювати із Системою із зазначенням прізвища, імені та по батькові, посади, структурного підрозділу, контактного телефону (робочого та/або персонального);
– мету доступу до інформації в Системі відповідно до законодавства, що передбачає повноваження суб’єкта звернення на отримання відповідних даних;
– об’єкти відеоспостереження, визначені згідно з пунктом 3.1 цього Положення, з прив’язкою до територіальної приналежності.
8.3. Мотивоване письмове звернення щодо отримання доступу до інформації в Системі опрацьовується адміністратором та розпорядником, під час чого перевіряється:
– наявність правових підстав для отримання доступу до інформації в Системі у законодавстві, що передбачає повноваження суб’єкта звернення на отримання відповідних даних;
– мета доступу до інформації в Системі відповідно до законодавства, що передбачає повноваження суб’єкта звернення на отримання відповідних даних;
– можливість надання доступу до об’єктів відеоспостереження, визначених згідно з пунктом 3.1 Положення, з прив’язкою до територіальної приналежності;
– відповідність суб’єкта звернення вимогам Положення;
– наявність технічних можливостей відповідно до Регламенту для надання доступу до інформації в Системі.
8.4. За результатами опрацювання письмового звернення (з урахуванням висновків адміністратора Системи) розпорядник Системи приймає рішення про надання або відмову в наданні доступу до інформації в Системі, визначає рівень доступу до інформації в Системі та письмово повідомляє про це суб’єкта звернення.
8.5. У разі задоволення мотивованого письмового звернення про надання доступу до інформації в Системі адміністратор  здійснює фактичне надання доступу до інформації в Системі уповноваженим посадовим (службовим) особам, працівникам суб’єктів звернення, визначеним у пункті 8.1 Положення, відповідно до рівня доступу до інформації в Системі, визначеного розпорядником.
8.6. Доступ до інформації в Системі припиняється користувачам інформації в Системі в таких випадках:
–        порушення вимог Положення або Регламенту (на підставі акта адміністратора);
–        припинення функціонування суб’єкта звернення;
–        надходження листа за підписом керівника суб’єкта звернення, визначеного в пункті 8.1 Положення, про необхідність припинення доступу до інформації в Системі;
–        з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
 1. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ ІЗ СИСТЕМИ
9.1. Для отримання інформаційного продукту із Системи запитувач інформації повинен дотримуватись вимог чинного законодавства України, Положення та Регламенту.
9.2.   Для отримання інформаційного продукту із Системи запитувач інформації направляє на адресу Адміністратора Системи відповідне мотивоване письмове звернення (запит, лист, заяву тощо) за власним підписом або за підписом уповноваженої особи, яке повинне містити інформацію про:
–     найменування запитувача інформації (для фізичної особи та/або фізичної особи-підприємця – ПІБ, для юридичної особи – повне найменування);
–     адресу запитувача інформації (для фізичної особи та/або фізичної особи-підприємця – адреса державної реєстрації та/або фактичне місце проживання, для юридичної особи – місцезнаходження з ЄДРПОУ);
–     засіб зв’язку запитувача інформації;
–     мету отримання інформаційного продукту із Системи;
–     дату, час (період часу), місце та об’єкт відеоспостереження, визначений згідно з пунктом 3.1 Положення, з прив’язкою до територіальної приналежності;
–     підстави для отримання інформаційного продукту із Системи, визначенні законодавством України;
–     згоду на обробку персональних даних.
9.3. Мотивоване письмове звернення запитувача інформації розглядається адміністратором у встановлений законодавством строк.
9.4. За результатами опрацювання письмового звернення адміністратор приймає рішення про надання або відмову в наданні інформаційного продукту із Системи, про що письмово повідомляє запитувача інформації у строк, визначений законодавством України (залежно від виду звернення).
9.5. У разі задоволення мотивованого письмового звернення про надання інформаційного продукту із Системи адміністратор здійснює фактичне надання запитуваного інформаційного продукту (чітка процедура визначена Регламентом).
 1. РОБОТА З ДАНИМИ ТА ІНФОРМАЦІЄЮ В СИСТЕМІ
10.1. Користувачі інформації в Системі отримують доступ до даних в Системі відповідно до наданого їм доступу.
10.2. Дані, отримані із засобів відеофіксації в Системі, зберігаються протягом 14 календарних днів, після чого знищуються Системою в автоматичному режимі.
10.3. Адміністратор здійснює фіксацію та збереження в автоматичному режимі всіх дій щодо роботи з даними в Системі.
З цією метою в автоматичному режимі зберігається інформація про:
–     дату, час та джерело зібраних даних;
–     зміну даних;
–     перегляд даних;
–     будь-яку передачу (копіювання) даних;
–     дату, час та спосіб видалення або знищення даних;
–     користувача інформації в Системі, який здійснив одну із вказаних операцій;
–     мету та підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення даних.
Адміністратор здійснює збереження інформації про операції, пов’язані з обробкою даних в Системі та доступом до них.
Ця інформація зберігається адміністратором упродовж одного року з моменту закінчення року, в якому було здійснено зазначені операції, якщо інше не передбачено законодавством.
10.4. Дії адміністратора у разі встановлення факту порушення встановленого порядку або діяльності користувача визначаються Регламентом.
10.5. Усі засоби відеофіксації в Системі, включаючи засоби (системи) відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, підлягають обов’язковому маркуванню та позначенню гербом міста Одеси, затвердженим рішенням Одеської міської ради від 29 квітня 2011 року № 707-VI.
 1. ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВІДЕОФІКСАЦІЇ,
ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЧУЖОМУ ВОЛОДІННІ, ДО СИСТЕМИ
11.1. Підключення засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, до Системи здійснюється після вивчення їх технічних вимог відповідно до вимог, встановлених Регламентом, шляхом безпечної інтеграції.
11.2. Технічна інтеграція засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, із Системою здійснюється на підставі угоди про спільне використання.
11.3. У разі відповідної згоди підприємств, установ, організацій, які є власниками засобів відеофіксації, адміністратор здійснює інтеграцію таких засобів відеофіксації із Системою.
11.4. Вимоги щодо інтеграції засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, із Системою встановлюються Регламентом.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
12.1. За порушення вимог законодавства про інформацію, про захист персональних даних, Положення користувачі інформації в Системі несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
12.2. Фізичні та юридичні особи, підприємства, установи, організації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які нанесли матеріальну шкоду, відшкодовують збитки, завдані власнику Системи (розпоряднику та/або адміністратору Системи) у зв’язку з такими діями, відповідно до законодавства України.