СТАТУТ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДЕОАНАЛІТИКИ МІСТА ОДЕСИ (ЦЕНТР – «077»)» Одеса – 2018

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДЕОАНАЛІТИКИ МІСТА ОДЕСИ (ЦЕНТР – «077»)» (далі – Установа) створена на основі комунальної власності територіальної громади міста Одеси, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

1.2.   Установа є правонаступником Служби оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради.

1.3. Найменування Установи:

1.2.1. Повне найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДЕОАНАЛІТИКИ МІСТА ОДЕСИ (ЦЕНТР – «077»)».

1.2.2. Скорочене найменування: КУ «ЦЕНТР – «077»».

1.3. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник).

1.4. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки  юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.

1.5. Установа є неприбутковою бюджетною установою.

1.6. Установа має відокремлене майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки, необхідні для організації своєї роботи, символіку, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.7. Установа має право укладати договори, набувати майнові й особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.8. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи.

1.9. У своїй діяльності Установа керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.

1.10. Місцезнаходження Установи: Україна, Одеська область, 65006,                           м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 67-а.

 

  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УСТАНОВИ

2.1. Метою діяльності Установи є забезпечення функціонування центру інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси та сприяння відповідним органам та службам здійсненню оперативного реагування на надзвичайні події (ситуації), порушення нормальних процесів життєдіяльності населення, порушення громадського порядку на території міста Одеси.

2.2. Основними завданнями Установи є:

2.2.1. Задоволення інформаційно-аналітичних потреб Одеської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ, а також територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності) та мешканців міста Одеси з питань безпеки життєдіяльності міста.

2.2.2. Здійснення, за допомогою засобів відеоспостереження розташованих на території міста Одеси пошуку людей.

2.2.3. Здійснення фіксації порушень громадського порядку та надзвичайних подій (ситуацій) на території міста, з метою подальшого інформування відповідних органів та служб.

2.2.4. Забезпечення безперервної, систематичної та оперативної обробки даних відеоспостереження та відеоаналітики, щодо надзвичайних подій (ситуацій), порушень нормальних процесів життєдіяльності населення та громадського порядку на території міста Одеси.

2.2.5. Забезпечення своєчасного інформування керівництва Одеської міської ради, її виконавчих органів, територіальних органів виконавчої влади, про надходження відомостей щодо загрози виникнення надзвичайних подій (ситуацій), порушення нормальних процесів життєдіяльності населення та громадського порядку на території міста Одеси.

2.2.6. Здійснення моніторингу розвитку подій при виникненні надзвичайних подій (ситуацій), порушень нормальних процесів життєдіяльності населення міста, порушень громадського порядку та безпеки громадян, та координація дій відповідних органів (за зверненнями їх керівників) по ліквідації їх наслідків.

2.2.7. Забезпечення постійного контролю за станом системи відео спостереження та відеоаналітики, підтримання її в працездатному стані.

2.2.8. Вивчення передового світового досвіду з використання інформаційно-аналітичних з метою покращення умов життєдіяльності населення міста.

2.2.9. Надання інформаційної та технічної допомоги правоохоронним органам під час здійснення ними заходів по забезпеченню громадського порядку, профілактики правопорушень та розкриттю злочинів (встановленню осіб, причетних до їх скоєння).

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ

3.1. Установа має право:

3.1.1. Отримувати у користування майно, необхідне для забезпечення діяльності Установи.

3.1.2. Використовувати на договірних засадах засоби відеоспостереження та зв’язку, або інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій, фізичних осіб.

3.1.3. Вносити на розгляд міського голови,керівників виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради пропозиції, щодо вдосконалення роботи за окремими напрямками діяльності, та спільного використання наявних інформаційних ресурсів.

3.1.4. Обмежувати права доступу до власних інформаційних ресурсів інших користувачів, у разі встановлення фактів порушення чинного законодавства України під час використання інформації отриманої за допомогою системи відеоспостереження, в тому числі, у разі її використання з комерційною метою, або порушення встановлених правил зберігання.

3.1.5. Безоплатно отримувати, у порядку визначеному чинним законодавством України, від підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності) інформацію, необхідну для виконання покладених завдань.

3.1.6. Брати участь у комісіях, нарадах, семінарах, конференціях з питань, що відносяться до компетенції Установи.

3.1.7. Надавати послуги, у тому числі і на платній основі, перелік яких затверджується згідно з чинним законодавством України.

3.2. Установа зобов’язана:

3.2.1. Забезпечувати збереження, ефективність та цільове використання майна, закріпленого за Установою.

3.2.2. Звітувати перед міським головою та або Уповноваженим органом про результати діяльності Установи у визначені строки.

3.2.3. Здійснювати бухгалтерський облік результатів фінансово-господарської та іншої діяльності, вести статистичну, бухгалтерську звітність в порядку, встановленому діючим законодавством України.

 

  1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

4.1. До виключної компетенції Засновника належить:

4.1.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін.

4.1.2. Прийняття рішення щодо припинення діяльності Установи.

4.2. Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган, який призначається розпорядженням міського голови.

4.3. Керівництво Установою здійснює начальник.

4.4. Начальник Установи призначається та звільняється з посади за поданням Уповноваженого органу розпорядженням міського голови.

4.5. Начальник Установи:

4.5.1. Несе персональну відповідальність за діяльність Установи, за додержання вимог законодавства України, рішень Одеської міської ради,               її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів Уповноваженого органу та цього Статуту.

4.5.2. Укладає контракти, договори, у тому числі трудові.

4.5.3. Забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників.

4.5.4. В межах повноважень видає накази, надає доручення.

4.5.5. Забезпечує ефективну та сталу роботу Установи, її технічного обладнання та своєчасне надання бухгалтерської і статистичної звітності.

4.5.6. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Установи.

4.5.7. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, встановлених законодавством України.

4.5.8. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Установи.

4.5.9. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.

4.5.10. За погодженням з уповноваженим органом затверджує структуру та встановлює штатний розпис Установи відповідно до затвердженої розпорядженням міського голови штатної чисельності та вимог чинного законодавства України.

4.5.11. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

4.6. За невиконання завдань, покладених на Установу, своїх обов’язків та нанесення збитків начальник Установи несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

  1. МАЙНО УСТАНОВИ

5.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та закріплюється за нею на праві оперативного управління.

5.2. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена у її самостійному балансі.

5.3. Джерелами формування майна Установи є:

– кошти бюджету м. Одеси;

– власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:

– кошти, отримані від надання платних послуг населенню, а також за договорами з підприємствами, організаціями та установами;

– гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян;

– інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені законодавством України.

5.4. Установа володіє і користується майном згідно з метою та завданнями, визначеними цим Статутом та чинним законодавством України.

 

  1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

6.1. Основу фінансової діяльності Установи складають бюджетні кошти, що забезпечують матеріально-технічний та соціальний розвиток Установи, та власні надходження, отримані у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2. Ведення бухгалтерського обліку та звітності в Установі здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.3. Уповноважений орган здійснює повноваження головного розпорядника коштів місцевого бюджету, доводить ліміти бюджетних призначень, контролює їх цільове використання, затверджує кошторис Установи.

6.4. Установа в процесі фінансової діяльності має право розвивати власну матеріальну базу, опікуватися її станом та своєчасно її модернізувати, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту, виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

6.5. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.6. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

  1. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

8.1. Трудовий колектив Установи складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в її діяльності на основі трудового договору.

8.2. Трудові відносини Установи з членами трудового колективу регламентуються чинним законодавством України.

 

  1. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ

9.1. Зміни до Статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають реєстрації у встановленому порядку.

 

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

7.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.

7.2. Реорганізація Установи здійснюється рішенням Засновника.

7.3. Ліквідація Установи здійснюється рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.

7.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.

7.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

 

Секретар ради                                                                      О. Потапський